Skip to main content
สถิติเว็บไซต์
ผู้เข้าชมทั้งหมด 39140 คน
ผู้เข้าชมวันนี้ 2 คน
ภารกิจด้านการอภิบาล

"สิ่งที่ท่านได้ปฏิบัติต่อผู้ต่ำต้อยที่สุดในพวกพี่น้องเหล่านี้...ก็เท่ากับว่า ท่านได้ปฏิบัติต่อเรา" (มธ. 25:40)

On 02/01/2020 ( 0)

(BI 4) พระคริสตเจ้าทรงเรียกเรา-ภคินีคณะพระกุมารเยซูให้มาหาพระองค์  เพื่อมามีส่วนร่วมในชีวิตและงานแพร่ธรรมของพระองค์ ทรงเชื้อเชิญให้เราติดตามพระองค์ในหนทางที่พระองค์ทรงเลือก คือการรับเอากายมาบังเกิดเป็นมนุษย์ ให้มองเห็นพระองค์ในคนยากจนและผู้ที่ถูกทอดทิ้ง ซึ่งพระองค์ทรงถือว่าเป็นพระองค์เอง "สิ่งที่ท่านได้ปฏิบัติต่อผู้ต่ำต้อยที่สุดในพวกพี่น้องเหล่านี้ ... ก็เท่ากับว่า ท่านได้ปฏิบัติต่อเราเอง" (มธ.25:40) เพื่อสานต่อพันธกิจแห่งความรัก ความเมตตาของพระเจ้าที่ทรงมีต่อมวลมนุษยชาติ คณะภคินีพระกุมารเยซูได้อุทิศตนในการสร้างโลกแห่งความยุติธรรมและความรัก โดยร่วมมือกับพระศาสนจักรท้องถิ่นในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การร่วมมือในการจัดตั้งและฟื้นฟูกลุ่มวิถีชีวิต ชุมชนคริสตชน การสอนคำสอน การสังคมสงเคราะห์ผู้ยากไร้ การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน และผู้สูงวัย เป็นต้น
ที่อยู่
คณะภคินีพระกุมารเยซู
761 ปุณณวิถี 27 สุขุมวิท 101
พระโขนง กรุงเทพฯ 10260
02-7418891 Fax.02-7418892
ijthailand@gmail.com
Loading...