Skip to main content
สถิติเว็บไซต์
ผู้เข้าชมทั้งหมด 39140 คน
ผู้เข้าชมวันนี้ 2 คน
ภารกิจด้านการอบรม

การเติบโตในพระคริสตเจ้า

On 01/02/2020 ( 0)

ภารกิจด้านการอบรม
กระบวนการอบรม แบ่งเป็น 2 ระยะ ได้แก่ การอบรมเบื้องต้น และการอบรมต่อเนื่อง
การอบรมเบื้องต้น แบ่งเป็น 4 ระดับ ได้แก่
  1. ระดับเยาวนารี  หมายถึงผู้ที่กำลังแสวงหาน้ำพระทัยของพระเจ้า เพื่อที่จะดำเนินชีวิตตามกระแสเรียกของคนและพึ่งสำเร็จการศึกษาในระดับชั้น ม.3 หรือกำลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ภายใต้การดูแลด้วยความรักของภคินีที่รับผิดชอบ เยาวนารีจะมีเวลาศึกษาเล่าเรียนตามหลักสูตรการศึกษาของโรงเรียน และรับการอบรมเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรม-จริยธรรมตามแนวดำเนินชีวิตประจำวันที่มีความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น และส่งเสริมทักษะในการดำเนินชีวิตร่วมกับผู้อื่นในสังคมและคณะอย่างมีความสุขและมีประสิทธิภาพต่อไป (ระยะเวลาในการอบรม 3 ปี)
  2. ระดับสมัครเณรี  หมายถึงผู้ที่กำลังแสวงหาน้ำพระทัยของพระเจ้า เพื่อที่จะดำเนินชีวิตตามกระแสเรียกของคนที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี และมีวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่า ม.3 ภายใต้การดูแลด้วยความรักของภคินีที่รับผิดชอบ สมัครเณรีจะมีโอกาสได้สัมผัสการดำเนินชีวิต และภารกิจต่าง ๆ ของภคินีพระกุมารเยซูในรูปแบบและในสถานที่ต่าง ๆ มากขึ้น ควบคู่ไปกับการให้คำปรึกษาและช่วยเหลือ เพื่อให้สามารถไตร่ตรองชีวิต กระแสเรียก และเข้าใจการเผยแสดงของพระเจ้าในชีวิตประจำวันของตนที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น (ระยะเวลาในการอบรม 6 เดือนถึง 1 ปี)
  3. ระดับนวกเณรี  หมายถึงผู้ที่กำลังแสวงหาน้ำพระทัยของพระเจ้า เพื่อที่จะดำเนินชีวิตตามกระแสเรียกของตน และผ่านกระบวนการอบรมในระดับสมัครเณรีมาแล้ว พร้อมทั้งแสดงเจตต์จำนงขอเข้ารับการอบรมในระดับชั้นนวกเณรีอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรต่ออธิการิณีเจ้าคณะแขวงฯ เพื่อพิจารณาถึงความเหมาะสม ทั้งนี้โดยความยินยอมของกลุ่มที่ปรึกษา และหลังจากที่ได้ปรึกษากับทีมผู้ให้การอบรมแล้ว ภายใต้การดูแลด้วยความรักของภคินีที่รับผิดชอบ นวกเณรีจะได้มีโอกาสเรียนรู้และพัฒนาความสัมพันธ์กับพระเยซูคริสตเจ้าที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น จะได้รับความช่วยเหลือให้ก้าวหน้าในการสวดภาวนา พิจารณาไตร่ตรองพระวาจาของพระเจ้าและชีวิตของตน จะได้ศึกษาและฝึกปฏิบัติตนตามข้อปฏิญาณและจิตตารมณ์ของคณะฯ จะได้มีโอกาสเรียนรู้จากประสบการณ์โดยตรงถึงข้อเรียกร้องของงานแพร่ธรรมและมีเวลาเพียงพอเพื่อทบทวนดูว่าตนจะสามารถเผชิญกับสิ่งท้าทาย
  4. ระดับยุวภคินี  หมายถึงผู้ที่กำลังแสวงหาน้ำพระทัยของพระเจ้า เพื่อที่จะดำเนินชีวิตตามกระแสเรียกของตน และผ่านกระบวนการอบรมในระดับนวกเณรีมาแล้ว พร้อมทั้งแสดงเจตต์จำนงขอทำการปฏิญาณตนครั้งแรกเพื่อติดตามวิถีชีวิตของพระคริสตเจ้าอย่างเปิดเผยอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรต่ออธิการิณีเจ้าคณะแขวงฯ เพื่อพิจารณาถึงความเหมาะสม ทั้งนี้โดยได้ปรึกษากับทีมผู้ให้การอบรมและบ้านที่นวกเณรี ภายใต้การดูแลด้วยความรักของภคินีที่รับผิดชอบ ยุวภคินีจะได้มีโอกาสเรียนรู้ที่จะรับผิดชอบตามลำดับในฐานะสมาชิกที่มีบทบาทภายในบ้าน แขวง คณะ และเพื่อให้เจริญเติบโตในความซื่อสัตย์ต่อพระคริสตเจ้าและสามารถตอบสนองความต้องการในงานแพร่ธรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ยุวภคินีจะได้รับการศึกษาอบรมในระดับที่สูงขึ้นทั้งในและต่างประเทศที่เกี่ยวกับชีวิตจิต งานอภิบาล และความรู้วิชาการต่าง ๆ ตามศักยภาพของแต่ละคน
ที่อยู่
คณะภคินีพระกุมารเยซู
761 ปุณณวิถี 27 สุขุมวิท 101
พระโขนง กรุงเทพฯ 10260
02-7418891 Fax.02-7418892
ijthailand@gmail.com
Loading...