Skip to main content
สถิติเว็บไซต์
ผู้เข้าชมทั้งหมด 39140 คน
ผู้เข้าชมวันนี้ 2 คน
ภารกิจด้านการศึกษา

ตราสัญลักษณ์

On 07/03/2019 ( 767) เอกสารแนบ

ส่วนกลาง ตราเป็นสีแดงมีแถบสีเงินขลิบทอง หมายถึงความรัก ความเมตตาของพระเจ้าที่มีต่อมนุษย์
คติพจน์

On 07/03/2019 ( 750)

"ซื่อสัตย์ในคุณธรรม เข้มแข็งในหน้าที่"
โรงเรียนในเครือมูลนิธิพระกุมารเยซู

On 07/03/2019 ( 1576)

โรงเรียนภายใต้การดูแลของมูลนิธิพระกุมารเยซู
จุดมุ่งหมายด้านการศึกษา

On 11/02/2019 ( 739)

ในภาระหน้าที่ “เกี่ยวกับการอบรมสั่งสอนและการให้การศึกษา” เรามีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาบุคคลตามพระฉายาของพระเจ้า เพื่อให้เขาสามารถ แสดงออกตามเอกลักษณ์ที่เขาเป็น อยู่ร่วมกันด้วยความสามัคคีปรองดอง ตลอดจนเป็นอิสระมากขึ้นและรู้จักรับผิดชอบอนาคตของตน (BI 201)

ภารกิจด้านการอภิบาล

"สิ่งที่ท่านได้ปฏิบัติต่อผู้ต่ำต้อยที่สุดในพวกพี่น้องเหล่านี้...ก็เท่ากับว่า ท่านได้ปฏิบัติต่อเรา" (มธ. 25:40)

On 02/01/2020 ( 0)

(BI 4) พระคริสตเจ้าทรงเรียกเรา-ภคินีคณะพระกุมารเยซูให้มาหาพระองค์  เพื่อมามีส่วนร่วมในชีวิตและงานแพร่ธรรมของพระองค์ ทรงเชื้อเชิญให้เราติดตามพระองค์ในหนทางที่พระองค์ทรงเลือก คือการรับเอากายมาบังเกิดเป็นมนุษย์ ให้มองเห็นพระองค์ในคนยากจนและผู้ที่ถูกทอดทิ้ง ซึ่งพระองค์ทรงถือว่าเป็นพระองค์เอง "สิ่งที่ท่านได้ปฏิบัติต่อผู้ต่ำต้อยที่สุดในพวกพี่น้องเหล่านี้ ... ก็เท่ากับว่า ท่านได้ปฏิบัติต่อเราเอง" (มธ.25:40) เพื่อสานต่อพันธกิจแห่งความรัก ความเมตตาของพระเจ้าที่ทรงมีต่อมวลมนุษยชาติ คณะภคินีพระกุมารเยซูได้อุทิศตนในการสร้างโลกแห่งความยุติธรรมและความรัก โดยร่วมมือกับพระศาสนจักรท้องถิ่นในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การร่วมมือในการจัดตั้งและฟื้นฟูกลุ่มวิถีชีวิต ชุมชนคริสตชน การสอนคำสอน การสังคมสงเคราะห์ผู้ยากไร้ การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน และผู้สูงวัย เป็นต้น

ภารกิจด้านการอบรม

การเติบโตในพระคริสตเจ้า

On 01/02/2020 ( 0)

ภารกิจด้านการอบรม
กระบวนการอบรม แบ่งเป็น 2 ระยะ ได้แก่ การอบรมเบื้องต้น และการอบรมต่อเนื่อง
การอบรมเบื้องต้น แบ่งเป็น 4 ระดับ ได้แก่
  1. ระดับเยาวนารี  หมายถึงผู้ที่กำลังแสวงหาน้ำพระทัยของพระเจ้า เพื่อที่จะดำเนินชีวิตตามกระแสเรียกของคนและพึ่งสำเร็จการศึกษาในระดับชั้น ม.3 หรือกำลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ภายใต้การดูแลด้วยความรักของภคินีที่รับผิดชอบ เยาวนารีจะมีเวลาศึกษาเล่าเรียนตามหลักสูตรการศึกษาของโรงเรียน และรับการอบรมเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรม-จริยธรรมตามแนวดำเนินชีวิตประจำวันที่มีความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น และส่งเสริมทักษะในการดำเนินชีวิตร่วมกับผู้อื่นในสังคมและคณะอย่างมีความสุขและมีประสิทธิภาพต่อไป (ระยะเวลาในการอบรม 3 ปี)
  2. ระดับสมัครเณรี  หมายถึงผู้ที่กำลังแสวงหาน้ำพระทัยของพระเจ้า เพื่อที่จะดำเนินชีวิตตามกระแสเรียกของคนที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี และมีวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่า ม.3 ภายใต้การดูแลด้วยความรักของภคินีที่รับผิดชอบ สมัครเณรีจะมีโอกาสได้สัมผัสการดำเนินชีวิต และภารกิจต่าง ๆ ของภคินีพระกุมารเยซูในรูปแบบและในสถานที่ต่าง ๆ มากขึ้น ควบคู่ไปกับการให้คำปรึกษาและช่วยเหลือ เพื่อให้สามารถไตร่ตรองชีวิต กระแสเรียก และเข้าใจการเผยแสดงของพระเจ้าในชีวิตประจำวันของตนที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น (ระยะเวลาในการอบรม 6 เดือนถึง 1 ปี)
  3. ระดับนวกเณรี  หมายถึงผู้ที่กำลังแสวงหาน้ำพระทัยของพระเจ้า เพื่อที่จะดำเนินชีวิตตามกระแสเรียกของตน และผ่านกระบวนการอบรมในระดับสมัครเณรีมาแล้ว พร้อมทั้งแสดงเจตต์จำนงขอเข้ารับการอบรมในระดับชั้นนวกเณรีอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรต่ออธิการิณีเจ้าคณะแขวงฯ เพื่อพิจารณาถึงความเหมาะสม ทั้งนี้โดยความยินยอมของกลุ่มที่ปรึกษา และหลังจากที่ได้ปรึกษากับทีมผู้ให้การอบรมแล้ว ภายใต้การดูแลด้วยความรักของภคินีที่รับผิดชอบ นวกเณรีจะได้มีโอกาสเรียนรู้และพัฒนาความสัมพันธ์กับพระเยซูคริสตเจ้าที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น จะได้รับความช่วยเหลือให้ก้าวหน้าในการสวดภาวนา พิจารณาไตร่ตรองพระวาจาของพระเจ้าและชีวิตของตน จะได้ศึกษาและฝึกปฏิบัติตนตามข้อปฏิญาณและจิตตารมณ์ของคณะฯ จะได้มีโอกาสเรียนรู้จากประสบการณ์โดยตรงถึงข้อเรียกร้องของงานแพร่ธรรมและมีเวลาเพียงพอเพื่อทบทวนดูว่าตนจะสามารถเผชิญกับสิ่งท้าทาย
  4. ระดับยุวภคินี  หมายถึงผู้ที่กำลังแสวงหาน้ำพระทัยของพระเจ้า เพื่อที่จะดำเนินชีวิตตามกระแสเรียกของตน และผ่านกระบวนการอบรมในระดับนวกเณรีมาแล้ว พร้อมทั้งแสดงเจตต์จำนงขอทำการปฏิญาณตนครั้งแรกเพื่อติดตามวิถีชีวิตของพระคริสตเจ้าอย่างเปิดเผยอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรต่ออธิการิณีเจ้าคณะแขวงฯ เพื่อพิจารณาถึงความเหมาะสม ทั้งนี้โดยได้ปรึกษากับทีมผู้ให้การอบรมและบ้านที่นวกเณรี ภายใต้การดูแลด้วยความรักของภคินีที่รับผิดชอบ ยุวภคินีจะได้มีโอกาสเรียนรู้ที่จะรับผิดชอบตามลำดับในฐานะสมาชิกที่มีบทบาทภายในบ้าน แขวง คณะ และเพื่อให้เจริญเติบโตในความซื่อสัตย์ต่อพระคริสตเจ้าและสามารถตอบสนองความต้องการในงานแพร่ธรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ยุวภคินีจะได้รับการศึกษาอบรมในระดับที่สูงขึ้นทั้งในและต่างประเทศที่เกี่ยวกับชีวิตจิต งานอภิบาล และความรู้วิชาการต่าง ๆ ตามศักยภาพของแต่ละคน

ภารกิจในต่างแดน

"พระบิดาใช้เรามาอย่างไร เราก็ใช้พวกท่านอย่างนั้น" (ยน. 20:21)

On 02/01/2020 ( 0)

"พระบิดาใช้เรามาอย่างไร เราก็ใช้พวกท่านอย่างนั้น" (ยน. 20:21)
ด้วยความคิดสร้างสรรค์และด้วยความกล้าหาญ เราแสวงหาวิธีประกาศข่าวดีแห่งความรอดที่เหมาะสมที่สุดกับสภาพความเป็นจริงของมนุษย์ ซึ่งพระธรรมล้ำลึกแห่งการรับเอากายเป็นมนุษย์ยังคงดำเนินต่อไป (BI 8)

ปัจจุบันคณะภคินีพระกุมารเยซูได้พยายามประกาศข่าวดีแห่งพระวรสารท่ามกลางผู้ยากไร้มิใช่เพียงแค่ภายในบริบทประเทศไทยเท่านั้น แต่ยังได้ขยายไปยังประเทศเพื่อนบ้านใกล้เคียง เช่น ในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ เป็นต้น

ที่อยู่
คณะภคินีพระกุมารเยซู
761 ปุณณวิถี 27 สุขุมวิท 101
พระโขนง กรุงเทพฯ 10260
02-7418891 Fax.02-7418892
ijthailand@gmail.com
Loading...