Skip to main content
สถิติเว็บไซต์
ผู้เข้าชมทั้งหมด 39142 คน
ผู้เข้าชมวันนี้ 4 คน
ในฐานะภคินี

การสมัครเข้าเป็นสมาชิกในคณะภคินีพระกุมารเยซูแห่งประเทศไทย

On 11/02/2019 ( 1)

คุณเคยสงสัยไหมว่า  พระเจ้าอาจกำลังเรียกคุณให้มาเป็น “นักบวช”?
ลองตอบคำถามเหล่านี้สิ ถ้าคำตอบของคุณคือ “ใช่”
เรายินดีเป็นเพื่อนร่วมเดินทางกับคุณในการไตร่ตรองขั้นต่อไป

การสมัครเข้าเป็นสมาชิกในคณะภคินีพระกุมารเยซูแห่งประเทศไทย

คุณสมบัติของผู้สมัคร
  1. คุณมีความปรารถนาและเจตนาอันบริสุทธิ์ที่จะอุทิศตนรับใช้พระเจ้าตามจิตตารมณ์ของคณะภคินีพระกุมารเยซู
  2. เป็นคนมีใจเปิดกว้าง รู้จักแบ่งปันและเสียสละ 
  3. คุณเป็นหญิงสาวที่นับถือและประพฤติปฏิบัติตนตามความเชื่อในคริสต์ศาสนานิกายโรมันคาทอลิกอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน ไม่ต่ำกว่า 3 ปี
  4. คุณมีวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่า ม. 3 และมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี   หรือ คุณกำลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปลาย
  5. คุณมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์และมีวุฒิภาวะด้านอารมณ์ สังคม ตามวัย
  6. คุณมีสติปัญญาเพียงพอที่จะเรียนรู้หรือศึกษาต่อเพื่อพัฒนาตนเองต่อไปได้

ในฐานะฆราวาสร่วมจิตตารมณ์

ฆราวาสร่วมจิตตารมณ์

On 02/01/2020 ( 0)

ฆราวาสร่วมจิตตารมณ์ หมายถึงคริสตชนผู้ซึ่งประสงค์จะดำเนินชีวิตสนิทสัมพันธ์กับพระเจ้าและคณะภคินีพระกุมารเยซูแน่นแฟ้นยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านชีวิตจิต

สมาชิกฆราวาสร่วมจิตตารมณ์ หรือที่เรียกันง่ายๆ ว่า สมาชิกเพื่อนพระกุมารเยซู จะดำเนินชีวิตตามจิตตารมณ์คณะภคินีพระกุมารเยซู เป็นประจักษ์พยานในท่ามกลางสมาชิกของครอบครัวและที่ทำงานของตน โดยจะมีการติดต่อสัมพันธ์กับกลุ่มภคินีพระกุมารเยซูในชุมชนที่ตนอยู่หรือบริเวณใกล้เคียง

ด้วยเหตุที่ฆราวาสร่วมจิตตารมณ์ เป็นวิถีการดำเนินชีวิตตามจิตตารมณ์คณะภคินีพระกุมารเยซูอีกรูปแบบหนึ่ง สมาชิกทุกคนจะได้มีโอกาสเข้าร่วมและรับการอบรมเกี่ยวกับจิตตารณ์คณะอย่างต่อเนื่องในโอกาสที่เหมาะสม

การสมัครเป็นฆราวาสร่วมจิตตารมณ์ คริสตชนที่มีความสนใจเป็นสมาชิกในกลุ่มฆราวาสร่วมจิตตารมณ์พระกุมารเยซู สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่บ้านหมู่คณะพระภคินีพระกุมารเยซูในเขตใกล้เคียงที่ท่านอาศัยอยู่ได้

ที่อยู่
คณะภคินีพระกุมารเยซู
761 ปุณณวิถี 27 สุขุมวิท 101
พระโขนง กรุงเทพฯ 10260
02-7418891 Fax.02-7418892
ijthailand@gmail.com
Loading...